Promotion 2P เฉพาะนิติบุคคล

เทคโนโลยี
ค่าบริการ
โทรศัพท์บ้านยุคใหม่
(Fixedline Plus)
สัญญาการใช้งาน
A1
FTTH
1,299.-
1,000/500 Mbps.
30GB
ค่าโทร 500 นาที
โทรฟรีในเครือข่าย FLP ไม่จำกัด โทรฟรีนอกเครือข่าย 200 บาท และโทรฟรี 5 เบอร์ TMH
24 เดือน
A2
FTTH
999.-
1,000/200 Mbps.
24 เดือน
A3
FTTH
999.-
500/500 Mbps.
12 เดือน
A4
FTTH
699.-
1,000/200 Mbps.
10GB
ค่าโทร 200 นาที
24 เดือน
A5
FTTH
599.-
500/500 Mbps.
12 เดือน
A6
FTTH
599.-
300/300 Mbps.
12 เดือน
A7
FTTH
499.-
200/200 Mbps.
12 เดือน
เทคโนโลยี
ค่าบริการ
รายเดือน

(Inno Hybrid)
สัญญาบริการ
B1
FTTH
1,599.-
1,000/500 Mbps.

30GB + 100 นาที

    

ดูฟรี ทุกแมตช์
นาน 1 ปี
24 เดือน
1,299.-
1,000/200 Mbps.
B2
FTTH
999.-
1,000/200 Mbps.
10GB + 60 นาที

    

ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์)
24 เดือน
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ 2.สำหรับการรับชม TPF จะได้รับชม 365 วัน หลังจากที่ทำการติดตั้ง
เทคโนโลยี
ค่าบริการ
รายเดือน

(Inno Hybrid)
สัญญาบริการ
C1
FTTH
999.-
1,000/200 Mbps.


    

ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์)
24 เดือน
หมายเหตุ : สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ

Proposition : 4POTT กรณีลูกค้าไม่ต้องการกล่อง TrueID TV Inno Hybrid

เทคโนโลยี
ค่าบริการ
รายเดือน
สัญญาบริการ
D1
FTTH
1,599.-
1,000/500 Mbps.
30GB + 100 นาที

ดูฟรี ทุกแมตช์
นาน 1 ปี
24 เดือน
1,299.-
1,000/200 Mbps.
999.-
1,000/200 Mbps.
10GB + 60 นาที

ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์)
24 เดือน
899.-
500/500 Mbps.
12 เดือน
899.-
300/300 Mbps.
D2
FTTC
899.-
300/100 Mbps.
D3
FTTH
799.-
200/200 Mbps.
10GB
D4
FTTC
799.-
200/50 Mbps.
699.-
100/50 Mbps.
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ 2.สำหรับการรับชม TPF จะได้รับชม 365 วัน หลังจากที่ทำการติดตั้ง
เทคโนโลยี
ค่าบริการ
รายเดือน
สัญญาบริการ
E1
FTTH
699.-
200/200 Mbps.

    
10GB

    

ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์)
12 เดือน
E2
FTTC
699.-
200/50 Mbps.
E3
FTTB
599.-
80/30 Mbps.
80/20 Mbps.
E4
FTTB
499.-
50/20 Mbps.
หมายเหตุ : สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ

Proposition : 4POTT เน้นขายสำหรับ FTTB

เทคโนโลยี
ค่าบริการ
รายเดือน
สัญญาบริการ
F1
FTTB
999.-
80/30 Mbps.
80/20 Mbps.

    
30GB +
100 นาที

    

ดูฟรี ทุกแมตช์
นาน 1 ปี
12 เดือน
F2
FTTB
899.-
50/20 Mbps.
F3
FTTB
699.-
80/30 Mbps.
80/20 Mbps.

    
10GB

    

ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์)
12 เดือน
F4
FTTB
599.-
50/20 Mbps.
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ 2.สำหรับการรับชม TPF จะได้รับชม 365 วัน หลังจากที่ทำการติดตั้ง

Proposition : 4PLite : (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

เทคโนโลยี
ค่าบริการรายเดือน

(Inno Hybrid)

ชม TPF
Package
สัญญาบริการ
หมดสัญญาคู่แข่งแล้ว
ลูกค้าติดสัญญาคู่แข่ง
G1
FTTH
1,099.-
1,000/200 Mbps.

30GB +
100 นาที

ดูฟรี ทุกแมตช์
นาน 1 ปี
24 เดือน
549.50
(ลด 50% นาน 6 เดือน)
1.ใช้ฟรี 3 เดือน
(เดือนที่ 1-3) 2.ลด 50% นาน 6 เดือน
(เดือนที่ 4-9)
G2
FTTH
799.-
1,000/200 Mbps.
10GB +
60 นาที

ดูฟรี ทุกสัปดาห์
(สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์)
24 เดือน
399.50
(ลด 50% นาน 6 เดือน)
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ 2.ค่าแรกเข้า 890 บาท จากปกติ 2,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา และ ฟรีค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับลูกค้านิติบุคคล 3.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท กรณีคนสมัครชื่อ-ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ตรงกับที่อยู่ติดตั้ง และ สำหรับลูกค้า Replace เมื่อแสดงหลักฐานตามเงื่อนไข Replace

Promotion : 4PLite : กรณีลูกค้าไม่ต้องการกล่อง Inno Hybrid

Happy Home : สำหรับ 4POTT สัญญา 12 , 24 เดือน (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

เทคโนโลยี
ค่าบริการ

ชม TPF
Package
สัญญาการใช้บริการ
H1
FTTH
1,099.-
1,000/200 Mbps.

    
30GB
ค่าโทร 60 นาที
ชมฟรี ทุกแมตช์
นาน 1 ปี
24 เดือน
799.-
1,000/200 Mbps.
10GB
ค่าโทร 60 นาที
ชมฟรี ทุกสัปดาห์
สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์
12 เดือน
699.-
500/500 Mbps.
699.-
300/300 Mbps.
H2
FTTC
699.-
300/100 Mbps.
H3
FTTH
599.-
200/200 Mbps.
10GB
H4
FTTC
599.-
200/50 Mbps.

Happy Home : สำหรับ 4POTT สัญญา 12 เดือน (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

เทคโนโลยี
ค่าบริการ

ชม TPF
Package
สัญญาการใช้บริการ
I1
FTTB
499.-
80/30 Mbps.
80/20 Mbps.

    
10GB
ชมฟรี ทุกสัปดาห์
สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์
12 เดือน
399.-
50/20 Mbps.
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ
2.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท กรณีคนสมัครชื่อ-ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ตรงกับที่อยู่ติดตั้ง และ สำหรับลูกค้า Replace เมื่อแสดงหลักฐานตามเงื่อนไข Replace
3.ค่าแรกเข้า 890 บาท จากปกติ 2,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา และ ฟรีค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับลูกค้านิติบุคคล
4.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท เฉพาะเทคโนโลยี FTTB สำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพียงแสดงบัตรประจำตัว และเอกสารสัญญาเช่า (ตามเงื่อนไขและตึกที่กำหนดเท่านั้น)

Happy Home : สำหรับ 4PLite สัญญา 12 เดือน (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

เทคโนโลยี
ค่าบริการ

ชม TPF
Package
สัญญาการใช้บริการ
J1
FTTB
499.-
80/30 Mbps.
80/20 Mbps.

    
10GB
ชมฟรี ทุกสัปดาห์
สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์
12 เดือน
399.-
50/20 Mbps.
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ
2.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท กรณีคนสมัครชื่อ-ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ตรงกับที่อยู่ติดตั้ง และ สำหรับลูกค้า Replace เมื่อแสดงหลักฐานตามเงื่อนไข Replace
3.ค่าแรกเข้า 890 บาท จากปกติ 2,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา และ ฟรีค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับลูกค้านิติบุคคล
4.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท เฉพาะเทคโนโลยี FTTB สำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพียงแสดงบัตรประจำตัว และเอกสารสัญญาเช่า (ตามเงื่อนไขและตึกที่กำหนดเท่านั้น)

Happy Home : สำหรับ 2P สัญญา 12 เดือน (ทั้งบุคคลธรรมดา)

เทคโนโลยี
ค่าบริการ

ชม TPF
Package
สัญญาการใช้บริการ
K1
FTTB
499.-
80/30 Mbps.
80/20 Mbps.
10GB
ชมฟรี ทุกสัปดาห์
สูงสุด 2 คู่ต่อ สัปดาห์
12 เดือน
399.-
50/20 Mbps.
หมายเหตุ : 1.สำหรับ Speed ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ให้บริการ
2.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท กรณีคนสมัครชื่อ-ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ตรงกับที่อยู่ติดตั้ง และ สำหรับลูกค้า Replace เมื่อแสดงหลักฐานตามเงื่อนไข Replace
3.ค่าแรกเข้า 890 บาท จากปกติ 2,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา และ ฟรีค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับลูกค้านิติบุคคล
4.ฟรีค่าแรกเข้า 890 บาท เฉพาะเทคโนโลยี FTTB สำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพียงแสดงบัตรประจำตัว และเอกสารสัญญาเช่า (ตามเงื่อนไขและตึกที่กำหนดเท่านั้น)